Memòria 2021

ASSOCIACIÓ GENT GRAN  CASTELLDEFELS MEMÒRIA 2021

ASSOCIACIÓ GENT GRAN  CASTELLDEFELS MEMÒRIA 2021EVITEM L’AÏLLAMENT SOCIAL I LA SOLEDAT NO DE

SITJADA DE LES PERSONES GRANS FOMENTANT UN ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE1.-INTRODUCCIÓ

L’Associació Gent Gran és una entitat no d

e lucre dedicada a defensar, afavorir i acom

pan

yar al col.lectiu de persones grans en la tardor de la vida omplint de contingut cad

a dia, cada hora, cada minut, …, amb la finalitat d’acompanyar, d’enriquir, d’ajudar a ga

udir de l’etapa vital que estem atravesant  i  amb la intenció de donar

rellevància a aquest grup de  persones tan ignorades però tan important dins de la societat.

El capital humà amb el que treballem és un eq

uip incondicional de voluntaris  i una Junta totalment dedicada al servei del nostre col.lectiu.

L’any 2021 va ser un any molt atípic, després d

‘un 2020 catastròfic i caòtic que va provocar en

la gent gran innumerables pèrdues humanes i mú

ltiples lesions psicològiques

com a cons

eqüència de la por, la soledat, l’aïllament personal i familiar i la inseguretat de tot tipus.

Tot començar l

‘any 2021 es pr

eveia més espe

rançador, pens

avem que seria

l’any de la rec

uperació parcia

l de l’estatuts p

erdut gràcies a

les vacunes i a

la predisposició d

e les persones grans a ser vacu

nades

; tot i així no vam poder començar l’activitat fins al 4t. trimestre amb  la màxima motivació.2.- OBJECTIUS  PROGRAMATS I ACONSEGUITS AQUEST TRIMESTRE

 • pr
 • ogramar activitats adreçades a la recuperació de la seguretat personal, a
  •  l’ autonomia a les   relacions socials, a l’autoestima, etc
  • aprofundir en els dom
  • inis digitals tan necessaris en les imposicions actuals i que tan vam trobar a faltar durant la reclusió,
  • recuperar les relacions
  • socials i les activita
  • ts de formació, artístiques i d’oci que vam haver de deixar durant la pandèmia
  • reestabli
  • r  les r
  • e
  • l
  • acio
  • ns socials trencades i oblidar l’angunia produïda per la desconesió familiar, etc, etc… • 3.- DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS

És inexplicable les sensacions motivadores que hem apreciar entre les persones grans cap a la recuperació de les activitats que hem començat a l’octubre.

Les activitats que detallem les hem portat a terme d’octubre a desembre i està previst continuar-les fins a juny de 2022 amb les mesures sanitàries  pertinents prioritzant la seguretat dels alumnes i dels voluntatis:

 • rentat de mans
  • ús de mascaretes
  • reducció de l’alumnat a les aules d’un 70% per a mantenir la distància adequada
  • entrades i sortides esglaonades
  • alliberar l’aula 15 minuts entre classe i classe per a la ventilació de l’espai utilitzat

Malgrat totes aquestes restriccions la demanda d’activitat va ser notable perquè la majoria de voluntaris i també els i les alumnes enyoraven les activitats suspeses bruscament a causa de la  pandèmia i  desitjaven recuperar les activitats hivernades durant tants mesos i gaudir dels beneficis que produeixen. ACTIVITATS FORMATIVES, D’ART MUSICAL  I PLÀSTIC,  D’ARTESANIA I D’OCI                     OCTUBRE-DESEMBRE 2021   
CURSOS DE FORMACIÓTERÀPIES
FORMACIÓ ESCOLAR         MEMÒRIA
ANGLÈSRELAXACIÓ
FRANCÈSESTIMULACIÓ COGNITIVA
ALEMANYMUSICOTERÀPIA
CONVERSA EN CATALÀ 
NOVES TECNOLOGIES 
INFORMÀTICATALLERS D’ARTESANIES
TELEFONIA MÒBILMANUALITATS
FOTOGRAFIABRODATS A MÀ
ARTS MUSICALS I PLÀSTIQUESPUNTES AL COIXÍ
CORALMAQUETISME
RONDALLAENTRETENIMENT I OCI
GUITARRAPETANCA
GRUP MUSICALCANASTRA
PINTURA/DIBUIX/ESCULTURACLUB DE LECTURA

ACTIVITATS CULTURALS I DE PROJECCIÓ SOCIAL
 TROBADA DE PUNTAIRES??
  
CONCURS DE PESCA???CLOENDA DE CURS
PARTICIPACIÓ EN LES JORNADES DE LA GENT GRANCONCERT DE Sta. CECILIA
ACTUACIONS BENÈFIQUES DELS GRUPS MUSICALSSORTIDES I CIRCUITS CULTURALSD’aquestes activitats culturals i socials, aquest últim trimestre del 2021:

 • hem participat en les Jornades de la Gent Gran,
  • hem patrocinat el Concert Musical de Santa Cecília amb la col.laboració de l’Ajuntament de Castelldefels
  • també hem realitzat algunes actuacions benèfiques
  • i vam fer la sortida acostumada de tardor al pre-Pirineu on vam gaudir de la policromia pròpia d’aquesta estació4.- AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Cada any presentem els projectes que portarem a terme a l’Assemblea General de socis per a la seva aprovació i  a l’Assemblea següent els sotmetem a valoració dels assistents i hem de reconèixer que fins ara sempre l’avaluació ha estat positiva i s’ha valorat l’esforç i la dedicació que invertint en la seva execució.5.- PROPOSTES DE MILLORA

Els components de la Junta de l’Associació Gent Gran de Castelldefels tenim un profunt sentit de millorar la nostra actuació amb els nostres socis i d’adaptar-nos, dins de les nostres posibilitats, a les circumstàncies imperants i a les demandes dels socis.6.- DIFUSIÓ DEL PROJECTE

Sabem arribar als nostres socis i a la societat en general pels mitjans tradicionals.

INDEX

1.- INTRODUCCIÓ

2.- OBJECTIUS ACONSEGUITS

3.- DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS PROPOSTES

4.- AVALUACIÓ

5.- PROPOSTES DE MILLORA

6.- DIFUSIÓ DEL PROJECTE 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN  CASTELLDEFELS MEMÒRIA 2021EVITEM L’AÏLLAMENT SOCIAL I LA SOLEDAT NO DESITJADA DE LES PERSONES GRANS FOMENTANT UN ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE1.-INTRODUCCIÓ

L’Associació Gent Gran és una entitat no de lucre dedicada a defensar, afavorir i acompanyar al col.lectiu de persones grans en la tardor de la vida omplint de contingut cada dia, cada hora, cada minut, …, amb la finalitat d’acompanyar, d’enriquir, d’ajudar a gaudir de l’etapa vital que estem atravesant  i  amb la intenció de donar rellevància a aquest grup de  persones tan ignorades però tan important dins de la societat.

El capital humà amb el que treballem és un equip incondicional de voluntaris  i una Junta totalment dedicada al servei del nostre col.lectiu.

L’any 2021 va ser un any molt atípic, després d’un 2020 catastròfic i caòtic que va provocar en la gent gran innumerables pèrdues humanes i múltiples lesions psicològiques com a conseqüència de la por, la soledat, l’aïllament personal i familiar i la inseguretat de tot tipus.

Tot començar l’any 2021 es preveia més esperançador, pensavem que seria l’any de la recuperació parcial de l’estatuts perdut gràcies a les vacunes i a la predisposició de les persones grans a ser vacunades; tot i així no vam poder començar l’activitat fins al 4t. trimestre amb  la màxima motivació.2.- OBJECTIUS  PROGRAMATS I ACONSEGUITS AQUEST TRIMESTRE

 • programar activitats adreçades a la recuperació de la seguretat personal, a
  •  l’ autonomia a les   relacions socials, a l’autoestima, etc
  • aprofundir en els dominis digitals tan necessaris en les imposicions actuals i que tan vam trobar a faltar durant la reclusió,
  • recuperar les relacions socials i les activitats de formació, artístiques i d’oci que vam haver de deixar durant la pandèmia
  • reestablir  les relacions socials trencades i oblidar l’angunia produïda per la desconesió familiar, etc, etc… • 3.- DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS

És inexplicable les sensacions motivadores que hem apreciar entre les persones grans cap a la recuperació de les activitats que hem començat a l’octubre.

Les activitats que detallem les hem portat a terme d’octubre a desembre i està previst continuar-les fins a juny de 2022 amb les mesures sanitàries  pertinents prioritzant la seguretat dels alumnes i dels voluntatis:

 • rentat de mans
  • ús de mascaretes
  • reducció de l’alumnat a les aules d’un 70% per a mantenir la distància adequada
  • entrades i sortides esglaonades
  • alliberar l’aula 15 minuts entre classe i classe per a la ventilació de l’espai utilitzat

Malgrat totes aquestes restriccions la demanda d’activitat va ser notable perquè la majoria de voluntaris i també els i les alumnes enyoraven les activitats suspeses bruscament a causa de la  pandèmia i  desitjaven recuperar les activitats hivernades durant tants mesos i gaudir dels beneficis que produeixen. ACTIVITATS FORMATIVES, D’ART MUSICAL  I PLÀSTIC,  D’ARTESANIA I D’OCI                     OCTUBRE-DESEMBRE 2021   
CURSOS DE FORMACIÓTERÀPIES
FORMACIÓ ESCOLAR         MEMÒRIA
ANGLÈSRELAXACIÓ
FRANCÈSESTIMULACIÓ COGNITIVA
ALEMANYMUSICOTERÀPIA
CONVERSA EN CATALÀ 
NOVES TECNOLOGIES 
INFORMÀTICATALLERS D’ARTESANIES
TELEFONIA MÒBILMANUALITATS
FOTOGRAFIABRODATS A MÀ
ARTS MUSICALS I PLÀSTIQUESPUNTES AL COIXÍ
CORALMAQUETISME
RONDALLAENTRETENIMENT I OCI
GUITARRAPETANCA
GRUP MUSICALCANASTRA
PINTURA/DIBUIX/ESCULTURACLUB DE LECTURA

ACTIVITATS CULTURALS I DE PROJECCIÓ SOCIAL
 TROBADA DE PUNTAIRES??
  
CONCURS DE PESCA???CLOENDA DE CURS
PARTICIPACIÓ EN LES JORNADES DE LA GENT GRANCONCERT DE Sta. CECILIA
ACTUACIONS BENÈFIQUES DELS GRUPS MUSICALSSORTIDES I CIRCUITS CULTURALSD’aquestes activitats culturals i socials, aquest últim trimestre del 2021:

 • hem participat en les Jornades de la Gent Gran,
  • hem patrocinat el Concert Musical de Santa Cecília amb la col.laboració de l’Ajuntament de Castelldefels
  • també hem realitzat algunes actuacions benèfiques
  • i vam fer la sortida acostumada de tardor al pre-Pirineu on vam gaudir de la policromia pròpia d’aquesta estació4.- AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Cada any presentem els projectes que portarem a terme a l’Assemblea General de socis per a la seva aprovació i  a l’Assemblea següent els sotmetem a valoració dels assistents i hem de reconèixer que fins ara sempre l’avaluació ha estat positiva i s’ha valorat l’esforç i la dedicació que invertint en la seva execució.5.- PROPOSTES DE MILLORA

Els components de la Junta de l’Associació Gent Gran de Castelldefels tenim un profunt sentit de millorar la nostra actuació amb els nostres socis i d’adaptar-nos, dins de les nostres posibilitats, a les circumstàncies imperants i a les demandes dels socis.6.- DIFUSIÓ DEL PROJECTE

Sabem arribar als nostres socis i a la societat en general pels mitjans tradicionals.

INDEX

1.- INTRODUCCIÓ

2.- OBJECTIUS ACONSEGUITS

3.- DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS PROPOSTES

4.- AVALUACIÓ

5.- PROPOSTES DE MILLORA

6.- DIFUSIÓ DEL PROJECTE 

EVITEM L’AÏLLAMENT SOCIAL I LA SOLEDAT NO DESITJADA DE LES PERSONES GRANS FOMENTANT UN ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE

1.-INTRODUCCIÓ

L’Associació Gent Gran és una entitat no de lucre dedicada a defensar, afavorir i acompanyar al col.lectiu de persones grans en la tardor de la vida omplint de contingut cada dia, cada hora, cada minut, …, amb la finalitat d’acompanyar, d’enriquir, d’ajudar a gaudir de l’etapa vital que estem atravesant  i  amb la intenció de donar rellevància a aquest grup de  persones tan ignorades però tan important dins de la societat.

El capital humà amb el que treballem és un equip incondicional de voluntaris  i una Junta totalment dedicada al servei del nostre col.lectiu.

L’any 2021 va ser un any molt atípic, després d’un 2020 catastròfic i caòtic que va provocar en la gent gran innumerables pèrdues humanes i múltiples lesions psicològiques com a conseqüència de la por, la soledat, l’aïllament personal i familiar i la inseguretat de tot tipus.

Tot començar l’any 2021 es preveia més esperançador, pensavem que seria l’any de la recuperació parcial de l’estatuts perdut gràcies a les vacunes i a la predisposició de les persones grans a ser vacunades; tot i així no vam poder començar l’activitat fins al 4t. trimestre amb  la màxima motivació.

2.- OBJECTIUS  PROGRAMATS I ACONSEGUITS AQUEST TRIMESTRE

 • programar activitats adreçades a la recuperació de la seguretat personal, a
  •  l’ autonomia a les   relacions socials, a l’autoestima, etc
  • aprofundir en els dominis digitals tan necessaris en les imposicions actuals i que tan vam trobar a faltar durant la reclusió,
  • recuperar les relacions socials i les activitats de formació, artístiques i d’oci que vam haver de deixar durant la pandèmia
  • reestablir  les relacions socials trencades i oblidar l’angunia produïda per la desconesió familiar, etc, etc…

 • 3.- DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS

És inexplicable les sensacions motivadores que hem apreciar entre les persones grans cap a la recuperació de les activitats que hem començat a l’octubre.

Les activitats que detallem les hem portat a terme d’octubre a desembre i està previst continuar-les fins a juny de 2022 amb les mesures sanitàries  pertinents prioritzant la seguretat dels alumnes i dels voluntatis:

 • rentat de mans
  • ús de mascaretes
  • reducció de l’alumnat a les aules d’un 70% per a mantenir la distància adequada
  • entrades i sortides esglaonades
  • alliberar l’aula 15 minuts entre classe i classe per a la ventilació de l’espai utilitzat

Malgrat totes aquestes restriccions la demanda d’activitat va ser notable perquè la majoria de voluntaris i també els i les alumnes enyoraven les activitats suspeses bruscament a causa de la  pandèmia i  desitjaven recuperar les activitats hivernades durant tants mesos i gaudir dels beneficis que produeixen.

 ACTIVITATS FORMATIVES, D’ART MUSICAL  I PLÀSTIC,  D’ARTESANIA I D’OCI                     OCTUBRE-DESEMBRE 2021   
CURSOS DE FORMACIÓTERÀPIES
FORMACIÓ ESCOLAR         MEMÒRIA
ANGLÈSRELAXACIÓ
FRANCÈSESTIMULACIÓ COGNITIVA
ALEMANYMUSICOTERÀPIA
CONVERSA EN CATALÀ 
NOVES TECNOLOGIES 
INFORMÀTICATALLERS D’ARTESANIES
TELEFONIA MÒBILMANUALITATS
FOTOGRAFIABRODATS A MÀ
ARTS MUSICALS I PLÀSTIQUESPUNTES AL COIXÍ
CORALMAQUETISME
RONDALLAENTRETENIMENT I OCI
GUITARRAPETANCA
GRUP MUSICALCANASTRA
PINTURA/DIBUIX/ESCULTURACLUB DE LECTURA

ACTIVITATS CULTURALS I DE PROJECCIÓ SOCIAL
 TROBADA DE PUNTAIRES??
  
CONCURS DE PESCA???CLOENDA DE CURS
PARTICIPACIÓ EN LES JORNADES DE LA GENT GRANCONCERT DE Sta. CECILIA
ACTUACIONS BENÈFIQUES DELS GRUPS MUSICALSSORTIDES I CIRCUITS CULTURALS

D’aquestes activitats culturals i socials, aquest últim trimestre del 2021:

 • hem participat en les Jornades de la Gent Gran,
  • hem patrocinat el Concert Musical de Santa Cecília amb la col.laboració de l’Ajuntament de Castelldefels
  • també hem realitzat algunes actuacions benèfiques
  • i vam fer la sortida acostumada de tardor al pre-Pirineu on vam gaudir de la policromia pròpia d’aquesta estació

4.- AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Cada any presentem els projectes que portarem a terme a l’Assemblea General de socis per a la seva aprovació i  a l’Assemblea següent els sotmetem a valoració dels assistents i hem de reconèixer que fins ara sempre l’avaluació ha estat positiva i s’ha valorat l’esforç i la dedicació que invertint en la seva execució.

5.- PROPOSTES DE MILLORA

Els components de la Junta de l’Associació Gent Gran de Castelldefels tenim un profunt sentit de millorar la nostra actuació amb els nostres socis i d’adaptar-nos, dins de les nostres posibilitats, a les circumstàncies imperants i a les demandes dels socis.

6.- DIFUSIÓ DEL PROJECTE

Sabem arribar als nostres socis i a la societat en general pels mitjans tradicionals.

INDEX

1.- INTRODUCCIÓ

2.- OBJECTIUS ACONSEGUITS

3.- DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS PROPOSTES

4.- AVALUACIÓ

5.- PROPOSTES DE MILLORA

6.- DIFUSIÓ DEL PROJECTE 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN CASTELLLDEFELS

DESEMBRE 2021