Junta Directiva 2021

Certificat de l’elecció d’una nova Junta Directiva
Data: 19 de novembre del 2021
Denominació: ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE CASTELLDEFELS
CIF: G61509824
Número d’inscripció en el Registre d’Associacions: 19918

Dades de qui estén el certificat
Mª Lluisa Chácharo Viguera, Secretària

Certifico: Que en l’assemblea general d’associats celebrada en la data indicada s’ha aprovat, de conformitat amb els estatuts de l’Associació, el nomenament de les persones titulars dels òrgans de govern i representació de l’entitat.
Que totes les persones nomenades eren presents a l’acte i hi han acceptat el seu nomenament.
Que la composició resultant de la Junta Directiva és la que s’especifica a continuació.

Presidenta: Mª MERCEDES GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
Secretària: Mª LLUISA CHÁCHARO VIGUERA
Tresorera: PILAR MOZO ARTECHE
Vocals:
JOSÉ PERPIÑA MORATONES
LILIANA ESPAÑA RUIZ
MIGUEL BARRIOS SEGURADO
CRISTINA DÍAZ NAVARRO
CARLES PENÓN MOLINS
JOSEFA GÓMEZ PÉREZ
CRISTÓBAL DÍAZ NAVARRO

I perquè així consti, signo aquest certificat en Castelldefels, a 19 de novembre del 2021.
.
Signa la Secretària amb el vist-i-plau de la Presidenta