Història

Aquesta associació es va fundar l’any 1997. Esl seus primers Estatuts van ser aprovats el 21 de setembre d’aquest mateix any.
Tot i que, en aquells moments, ja existia l’Associació Rafael Casavova que cobria satisfactoriament els objectius de la gent gran, va néixer la nostra entitat a fi de complementar i donar una empenta a les ambicioses aspiracions d’aquest col.lectiu.
La primeres juntes directives van ser presidides successivament per la Sra. Fifina Mompou, el Sr. Ferran Artiga i la Sra Núria Valls.
Des de l’any 2007 l’Associació de Gent Gran de Castelldefes va ser presidida per la Sra. Asunción García Peirot fins novembre de l’any 2017 en què es va renovar, passant a ser-hi la Presidenta honorífica.
L’actual Junta Directiva està formada per la Presidenta, un Vicepresident, una Secretaria, una tresorera i set vocals.
Cada membre de la Junta té assignades per la Presidènca les seves funcions d’acord amb els coneixements i experiències acreditades i tenint sempre en compte la pròpia disponibilitat.